image advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 361
  • Trong tuần: 13 658
  • Tất cả: 2617653
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Thành Huyện Mỹ Lộc.
Lượt xem: 460

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới

xã Mỹ Thành Huyện Mỹ Lộc.

      Lịch sử 93 năm của Đảng là lịch sử của quá trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Lịch sử của Đảng gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam, đã trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, hào hùng và hết sức oanh liệt, vẻ vang.  

           Trong những năm qua, cùng với nhân dân cả nước, thực hiện Chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, được cụ thể hoá bằng chương trình mục tiêu Quốc Gia về xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ Mỹ Lộc. Xã Mỹ Thành  từ một xã nghèo nhưng chỉ trong 6 năm phấn đấu quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của toàn dân. Đảng bộ và nhân dân Mỹ Thành đã ghi những dấu mốc quan trọng. Từ năm 2016-2018 là xã đầu tiên của huyện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới; từ năm  2018-2020 hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; từ  năm 2020-2022  là một trong hai xã đầu tiên của huyện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về An ninh trật tự, sản xuất, văn hoá, cảnh quan môi trường. 

anh tin bai

 

         Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc, căn cứ tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X về nông nghiệpnông dânnông thôn (ngày 5 tháng 8 năm 2008).

        Trong đó mục tiêu cụ thể là Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã;  Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, …

       Thành tích nông thôn mới kiểu mẫu Mỹ Thành  có vai trò lãnh đạo hết sức quan trọng của Đảng trong công tác lãnh đạo, và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Với quyết tâm chính trị cao, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Năm 2016 Mỹ Thành đồng loạt ra quân thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong điều kiện vô vàn khó khăn của một xã  nông nghiệp, độc canh cây lúa, nguồn thu ngân sách hầu như không có chỉ trông chờ vào ngân sách phân bổ của cấp trên. song, Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thành lần thứ 33 nhiệm kỳ 2015-2020  đã  bám sát sự lãnh đạo của Huyện uỷ Mỹ Lộc, chủ động đánh giá, phân tích tình hình thực tế, đề ra các chủ trương đường lối phù hợp, từng bước đạt được các kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

anh tin bai

Đạt nông thôn mới năm 2018, đời sống người dân có sự đổi thay, tốc độ tăng trưởng kinh tế mức trung bình, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp- dịch vụ- TTCN. Đặc biệt sau thực hiện NQ của Huyện uỷ về dồn điền đổi thửa năm 2013, từ nhiều thửa ruộng mạnh mún đã tập trung gọn vùng, gọn khoảnh tạo điều kiện cho công tác quy hoạch, củng cố hệ thống giao thông thuỷ lợi phục vụ sản xuất, đồng thời tạo điều kiện hình thành các vùng chuyển đổi sản xuất, các mô hình trang trại, gia trại được hình thành và đi vào hoạt động bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được đảm bảo, cơ sở vật chất các nhà trường được chú trọng đầu tư; các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được quan tâm và có bước phát triển, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các tai tệ nạn xã hội hầu như không có. Các tầng lớp nhân dân luôn đoàn kết gắn bó, nhiều năm qua, Mỹ Thành không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các tiêu chí nông thôn mới được đảng bộ và nhân dân trong xã tập trung thực hiện hiệu quả, bền vững.

        Hoàn thành xong nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân Mỹ Thành lại tiếp đà xây dựng và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí trong đó có nhiều tiêu chí khó, cần sự huy động nguồn vốn lớn như làm đường giao thông thôn xóm; giao thông nội đồng và các công trình nhà văn hoá thôn…. Từng thành viên trong Ban chấp hành đảng bộ xã được phân công cụ thể từng địa bàn thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm vững tâm tư nguyện vọng của người dân từ đó đề ra kế hoạch, biện pháp phù hợp. Trong đó phải kể đến phong trào làm đường giao thông nông thôn của Mỹ Thành như một điểm sáng. Bằng kinh nghiệm sinh động trong công tác vận động, thuyết phục và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tạo niềm tin tưởng trong nhân dân. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã thực sự phát huy một cách tích cực nhất có thể khẳng định là thành công trong việc kết nối giữa Ý Đảng- lòng dân. Thực sự Mỹ Thành đã tạo được sức mạnh đồng thuận của toàn dân  tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình nhà cửa, vườn đất và ngày công lao động  với kinh phí hàng tỷ đồng…. Người dân Mỹ Thành đã nhận định phong trào này thật sự sôi động khí thế như những năm đồng khởi đánh Mĩ.

 

anh tin bai

       Mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

     Đảng bộ xã Mỹ Thành đã vận dụng có hiệu quả phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân hưởng thụ. Và kết quả của nông thôn mới cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đó cũng là thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng: Dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.     

       Thắng lợi của nhân dân Việt nam  trong hơn 35 năm đổi mới đã đã đưa đất nước bước sang một thời kì mới, thời kì cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của sự kiên định Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập gắn liền xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng đã kiên trì tìm tòi đề ra đường lối đổi mới. Được nhân dân đón nhận và thực hiện. Những thành tựu đạt được của đất nước trong hơn 35 đổi mới như lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Chưa bao giờ chúng ta có được cơ đồ như ngày nay.

anh tin bai

 

       Thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lênin, Đảng bộ xã Mỹ Thành đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương. Thường xuyên tổng kết thực tiễn trong từng giai đoạn của quá trình xây dựng nông thôn mới, từ đó bổ sung, phát triển, thậm chí thay đổi các biện pháp phù hợp nhằm lãnh đạo và tổ chức nhân dân hoàn thành vững chắc mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

       Trong nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ xã khoá 34 nhiệm kỳ 2020-2025 Mỹ Thành tiếp tục đề ra quyết tâm xây dựng quê hương trở thành nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM do đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm trưởng ban, phân công cụ thể cho từng thành viên; Uỷ ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2015.  Đảng uỷ xã thường xuyên quán triệt các QĐ của Thủ tướng Chính phủ ; Các Quyết định của UBND tỉnh Nam định: về việc ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và các văn bản có liên quan đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đảng uỷ xã đặc biệt quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, vai trò chi bộ đảng tại các địa bàn dân cư. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã tới các thôn xóm; sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định thành công cho mọi hành động cách mạng của Đảng bộ xã. Đảng bộ và nhân dân Mỹ Thành đã và đang thực hiện có hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trên quê hương. Năm 2022. Mỹ Thành đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn kiểu mẫu với các kết quả đặc biệt nổi trội về: An ninh trật tự; sản xuất; văn hoá; cảnh quan môi trường. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Mỹ Thành đã phát triển lên một tầm cao mới.

      Vùng nông thôn kiểu mẫu Mỹ Thành hôm nay được xây dựng quy hoạch chung và được UBND huyện phê duyệt; có khu dân cư tập trung thôn An Cổ được phê duyệt quy hoạch chi tiết.

     Mỹ Thành có một hệ thống giao thông đồng bộ với lợi thế đến từ các dự án đường trục của tỉnh, huyện đi qua địa bàn trong đó có dự án đường trong quần thể di tích văn hoá Trần tỉnh Nam Định; dự án đường Thịnh- Thắng ; dự án trọng điểm 485B của tỉnh qua địa bàn đã mở ra cơ hội phát triển nhanh và mạnh trên các lĩnh vực du lịch- dịch vụ.

anh tin bai

 

       Có thể khẳng định dấu ấn đầu tiên và quan trọng trong xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Mỹ Thành là: Tiêu chí giao thông. Toàn xã có 54,9km đường giao thông, trong đó có 7,29km đường liên xã; 5,69km đường liên thôn được cứng hoá và bảo trì hàng năm đạt 100% có các hạng mục cần thiết theo quy định, hệ thống đèn chiếu sáng qua khu dân cư đạt 100% đạt tiêu chuẩn mỹ quan sáng- xanh-sạch-đẹp; 15.0 km đường trục chính nội đồng được cứng hoá đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hoá đạt 100%; Mỹ Thành có một hệ thống kênh mương thuỷ lợi đồng bộ dẫn đầu các tỉnh đồng bằng Bắc bộ những năm 1980-1990. Nay, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được Đảng bộ và nhân dân Mỹ Thành củng cố, nhân rộng đáp ứng các yêu cầu về sản xuất theo tiêu chí nông thôn mới: Toàn xã có 22,786 km kênh mương; 100% công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng được bảo trì hàng năm đảm bảo chủ động tưới tiêu cho trên 400ha đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ; 100% hộ dân được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất đảm bảo an toàn, ổn định đạt 100%; Xã đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây mới, tu bổ, nâng cấp hệ thống các nhà trường đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn Quốc Gia, trường đạt chuẩn xanh- sạch-đẹp- an toàn; Trạm y tế xã được xây mới khang trang hiện đại có đầy đủ nhận lực và phương tiện thực hiện công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95,55%; tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 95%; tỷ lệ người dân tham gia ứng dụng khám chữa bệnh từ xa đạt 50%;

 

       Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng bộ và nhân dân Mỹ Thành chú trọng việc bảo tồn, xây dựng và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, tiến bộ, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc.  trong đó có di tích lịch sử cấp Quốc Gia Đình- Miễu Cao Đài- trên địa bàn, thờ Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải- vị tướng lừng danh thời Trần đã cùng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn 3 lần đánh tháng quân Nguyên mông xâm lược thế kỷ XIII.  Xã có nhà văn hoá xây mới khang trang, hiện đại; 7/7 thôn đạt chuẩn văn hoá với tỷ lệ gia đình văn hoá đạt xấp xỉ 97%; tỷ lệ gia đình văn hoá 3 năm liền đạt gần 90%;  Mỹ Thành đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế- xã hội. với tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến thủ tục hành chính của xã đạt 100%, thủ tục hành chính đủ điều kiện cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; sô hoá thủ tục hành chính và trả kết quả đạt xấp xỉ 70% tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%; Trên 70% người dân được phổ biến kiến thức sử dụng máy tính và  kỹ năng số năm 2022 đạt trên 82,5%; trong đó cán bộ công chức xã thường xuyên được bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin đạt 100%; xã triển khai lắp đạt 8 điểm wifi miễn phí tại khu trung tâm xã và 7/7 nhà văn hoá thôn đảm bảo nhu cầu của người dân; Mỹ Thành nay không còn nhà tạm, dột nát, tỷ lệ hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố 100%.

anh tin bai

       Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với các yêu cầu cao hơn về chất lượng đời sống người dân, Nay mức sống của người dân đã đổi thay rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người từ hơn 40 triệu đồng/người/năm 2016 tăng lên 72.3 triệu đồng/người/năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,69%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85,51%, …..

          Mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo chuỗi liên kết giá trị ổn định trong đó xây dựng mô hình sản xuất lúa quy mô trên 30ha được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm với sản phẩm OCOP gạo sạch an tâm. Sản phẩm chủ lực của xã là lúa với diện tích trên 340 ha được cấp mã vùng, bán hàng qua các kênh thương mại điện tử và đã xây dựng mô hình kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị: kinh tế- văn hoá- môi trường.

      Nông thôn mới kiểu mẫu xã Mỹ Thành với chất lượng môi trường sống tốt của người dân: 100% người dân được sử dụng nước máy sạch; tỷ lệ chủ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tập huấn  về an toàn thực phẩm hàng năm đạt 100%, tỷ lệ hộ có nhà tắm, nhà tiêu an toàn đạt 100%; tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đạt 100%; người dân luôn có ý thức cao trong công tác bảo vệ môi trường.  

 

anh tin bai

      Các lĩnh vực kiểu mẫu đặc biệt nổi trội về an ninh trật tự. Cho đến nay Mỹ Thành vẫn là đơn vị duy nhất tỉnh Nam Định chưa có tệ nạn ma tuý, mại dâm. Không có khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật liên quan đến vấn đề thực thi chính sách, pháp luật, môi trường, đất đai…không có tụ, trọng điểm tội phạm hình sự, ma tuý, cờ bạc… xã được Bộ lao động- TBXH tặng bằng khen về thành tích phòng chống ma tuý, mại dâm giai đoạn 2010-2015; được công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự và không thuộc xã trọng điểm phưc tạp về an ninh trật tự theo QĐ của Bộ công an… Các lĩnh vực đặc biệt nổi trội về sản xuất, văn hoá, cảnh quan môi trường ở Mỹ Thành cũng đã đạt chuẩn Sáng- xanh- sạch- đẹp.

       Đảng bộ xã Mỹ Thành hiện có 12 chi bộ với 241 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 có 13 đồng chí. Trong suốt những năm qua, Đảng bộ xã Mỹ Thành luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng, thể hiện rõ nét ở một tập thể Đảng bộ đoàn kết, “ Trên dưới một lòng, dọc- ngang thông suốt”. Một tập thể cán bộ lãnh đạo mà ở đó, cán bộ luôn gần dân, sát dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nên từ đó, các quyết sách đề ra luôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.  Những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội ở Mỹ Thành liên tục được các cấp ghi nhận và đánh giá cao:

anh tin bai

      Đảng bộ xã Mỹ Thành từ năm 2016 đến 2021 liên tục được công nhận là” Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

      Năm 2021 là Đảng bộ duy nhất được Huyện uỷ Mỹ Lộc công nhận là Đảng bộ: “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, và còn vinh dự là một trong hai Đảng bộ cấp xã, phường trong toàn tỉnh được Tỉnh uỷ Nam Định tặng:  “Cờ thi đua 5 năm liền trong sạch, vững mạnh, 2015-2020”;

      Trong các năm 2018; 2020 Nhân dân và cán bộ Mỹ Thành đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

     Năm 2016 được Bộ Lao động- TBXH tặng Bằng khen về: “ Thành tích xuất sắc trong xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma tuý, mại dâm, giai đoạn 10 năm 2005-2015” và cho đến nay: năm 2023 Mỹ Thành vẫn là địa phương duy nhất tỉnh Nam Định không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

anh tin bai

      Năm 2019, Mỹ Thành được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tằng Bằng khen về: Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới;

      Năm 2021 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ công an vì: “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.”;

      Năm 2022, Nhân dân và cán bộ xã Mỹ Thành vinh dự được Thủ Tướng Chính Phủ tặng Cờ: “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021”.

        Điều đó một lần nữa khẳng định những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân xã Mỹ Thành đạt được hôm nay  có vai trò hết sức quan trọng trong công tác lãnh đạo của đảng; là cả một quá trình lâu dài, bền bỉ; khó khăn, gian khổ, của một tập thể lãnh đạo luôn ý thức cao được công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng luôn là nhân tố hàng đầu dẫn đến thành công trong công tác thực thi các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của nhân dân.

       Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ XIII,  Hơn lúc nào hết nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. luôn được Đảng bộ xã Mỹ Thành đặt lên hàng đầu.

       Những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Việt nam có ý nghĩa nhiều mặt là không thể phủ nhận, trong đó, có những kết quả đạt được trong thực hiện đổi mới  của Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Thành Huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới  với kết quả to lớn mang lại đời sống mới ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là minh chứng đập tan những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu đạt được của nhân dân trong công cuộc thực hiện đường lối đổi mới đất nước        

 

anh tin bai

       Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Thành khoá 34 nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn hệ thống chính trị xã Mỹ Thành tiếp tục thực hiện đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 35- NQ/TW của Bộ Chính trị đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 22/10/2018, NQ 35 nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

        Niềm tin tưởng tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Mỹ Thành vào đường lối lãnh đạo của đảng, đã, đang và sẽ mãi là nền tảng vững chắc cho khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

      Thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu  xã Mỹ Thành-   Huyện Mỹ Lộc không chỉ giúp chúng ta nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh./

TUYẾT HẠNH- TRUNG TÂM VĂN HOÁ-TT-TT HUYỆN MỸ LỘC


Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang