Lượt xem: 97

Mỹ Lộc kiểm điểm công tác cải cách hành chính 2020

         UBND huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác cải cách hành chính năm 2020- Đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lê Quang Huy- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

         Xác định cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nên UBND huyện đã quan tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó đã xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC được gắn theo các lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Từ đó đã góp phần đẩy mạnh công tác CCHC của huyện trong năm 2020 và mang lại nhiều hiệu quả tích cực: Năm 2019 huyện Mỹ Lộc đứng thứ 7/10 huyện, thành phố về chỉ số CCHC, bằng sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị năm 2020 chỉ số CCHC của huyện đứng thứ 6/10 huyện, thành phố được 61,48 điểm, đạt 87,83%. Cụ thể: Về UBND cấp xã giá trị chỉ số CCHC trung bình chung của 11 xã, thị trấn đạt 73,02%. Đơn vị cao nhất là xã Mỹ Thành đạt 82,86%,  thấp nhất là xã Mỹ Tiến 60%. Điểm mạnh về công tác CCHC của các xã, thị trấn là: Xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức 6,80/7,00 điểm đạt 97,4%; Cải cách tổ chức bộ máy 4,68/5,00 điểm đạt 93,6%; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông 18,80/20,00 điểm đạt 94%. Điểm còn hạn chế là hiện đại hóa hành chính 10,50/14,00 điểm đạt 75%. Việc thẩm định được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, công tác đánh giá đối với các tiêu chí được thực hiện công bằng, chính xác, khách quan là nguồn thông tin quan trọng giúp các đơn vị nhận biết những mặt mạnh, mặt yếu trong triển khai nhiệm vụ. Về UBND cấp huyện: Điểm tự chấm là 66,29/70 điểm. Điểm thẩm định đạt 61,48/70 điểm, chỉ số CCHC đạt 87,83%. 1 số lĩnh vực đạt kết quả cao như: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản qui phạm pháp luật tại địa phương đạt 100% số điểm; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt 91,89%; Hiện đại hóa hành chính đạt 93,84%. Kết quả điều tra xã hội học chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc niêm yết công khai thủ tục hành chính đạt 85,99%. Tuy nhiên UBND huyện vẫn thẳng thắn  nhìn nhận 1 số tồn tại, hạn chế như: Chưa có sáng kiến trong công tác CCHC; Còn có cán bộ, công chức, viên chức chưa hoàn thành nhiệm vụ; Lĩnh vực hiện đại hóa hành chính, thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông còn hạn chế.

        Để nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2021, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2020, đảm bảo tăng cả về điểm số và thứ hạng, do đó UBND huyện Mỹ Lộc yêu cầu: Đối với cấp xã tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện CCHC tại đơn vị theo kế hoạch; Phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát, kiểm soát, đơn giản hóa  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; Chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, không để hồ sơ quá hạn, từng bước nâng cao chỉ số CCHC trên tất cả các lĩnh vực. Đối với cấp huyện: Tiếp tục củng cố, giữ vững, không ngừng phát huy đối với các tiêu chí có điểm cao; Tập trung tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém các tiêu chí điểm thấp. Đặc biệt các đơn vị phải tham mưu cho UBND huyện có sáng kiến trong CCHC đồng thời đẩy mạnh công tác giải quyết thủ tục hành chính, không để tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn và tiến tới không có hồ sơ trả lại cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đây cũng là tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua của các đơn vị trong dịp cuối năm./.

                                       VŨ NAM- TT VH MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định