image advertisement
anh tin bai
anh tin baiThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện ủy Mỹ Lộc gặp mặt Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy.
Lượt xem: 1650

Huyện ủy Mỹ Lộc vừa tổ chức buổi gặp mặt nhân Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy. Tới dự có đ/c Trần Minh Thắng- Ủy viên BTVTU, Bí thư huyện ủy; đ/c Trần Quốc Lập- Phó bí thư TTHU, Phó chủ tịch HĐND huyện cùng toàn thể cán bộ nhân viên các ban xây dựng đảng và văn phòng huyện ủy. Ngay từ những ngày đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Đảng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Dù ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau, với những giai đoạn và mốc son lịch sử riêng biệt; song tựu chung lại, quá trình hình thành và phát triển các bộ phận tham mưu, giúp việc của Đảng hoàn toàn là một khối vận động thống nhất, không thể tách rời, gắn liền với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Trải qua quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành, công tác tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát của Đảng và văn phòng cấp ủy không ngừng được củng cố và phát triển, hệ thống các ban Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng từ trung ương đến địa phương ngày càng trưởng thành, đúc kết được những bài học quý báu từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Cùng với đó, củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân và những thành quả của cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

 
 

Được sự giáo dục, rèn luyện, động viên khích lệ, chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy, kế thừa, phát huy truyền thống, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy của huyện Mỹ Lộc đã chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy về các chủ trương, chính sách, tổ chức, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy trong các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân; tham mưu giúp Huyện ủy chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các nhiệm vụ chính trị: Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Đảm bảo các khâu trong công tác cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ nguồn theo phân cấp quản lý; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng và nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ,tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, hành chính phục vụ; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong các cơ quan của Đảng. Đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện của cấp uỷ đối với Hệ thống chính trị của huyện, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân xây dựng huyện Mỹ Lộc phát triển, Trong năm 2020, đã tham mưu Huyện ủy, Ban TV, và Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

 

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt đ/c Trần Minh Thắng- Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp trong huyện cần  tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tham mưu, tổng hợp, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra những chủ trương, chính sách kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn; quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tốt mục tiêu tổng quát, 15 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm, các khâu đột phá mà Đại hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của từng năm; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường hơn nữa việc phát huy dân chủ trong Đảng, trong hệ thống chính trị, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Buổi gặp mặt cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan khối đảng Huyện ủy phấn đấu, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng, đoàn kết, thống nhất; năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng huyện Mỹ Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

VŨ TRỌNG NAM- TT VH TT-TT MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang