Công văn về việc triển khai biểu mẫu bc thông kê và phân công thực hiện thu thập HTCT cấp huyện, cấp xã
Số ký hiệu văn bản 4444/UBND-TK
Ngày ban hành 03/11/2023
Ngày hiệu lực 03/11/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc triển khai biểu mẫu bc thông kê và phân công thực hiện thu thập HTCT cấp huyện, cấp xã
Hình thức văn bản Công Văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực NN&PT NT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-viec-trien-khai-bieu-mau-bc-thong-ke-va-phan-cong-thuc-hien-thu-thap-HTCT-cap-huyen-cap-xa-1-.pdf
Phu-luc-I_To-chuc-thuc-hien.pdf
Phu-luc-III_Bieu-mau-cap-huyen.pdf
Phu-luc-IV_Bieu-mau-xa-thi-tran.pdf
Quyet-dinh-so-1784_QD-UBND_12092023-cua-UBND-tinh.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang