Lượt xem: 130
Vững Bước Dưới Cờ Đảng Quang vinh.

 

Hoà Trong không khí cả nước học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW4,TW5,TW6 khóa XII  của Đảng. Hân hoan, tưng bừng chuẩn bị chào đón xuân Mậu Tuất cổ truyền của dân tộc. Dân tộc Việt Nam lại tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản  Việt nam 3.2.1930- 3.2.2018.         
  
Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước. Ðảng ra đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Ðảng ra đời là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử, là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là Bác Hồ kính yêu.
Ðược Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện, 88 năm chiến đấu và trưởng thành, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vững vàng vượt qua mọi nguy nan, thác ghềnh, đi đến bến vinh quang. Mười lăm năm tuổi, chỉ với hơn năm nghìn đảng viên, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ba mươi năm tiếp theo, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi  các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, mà đỉnh cao là chiến thắng Ðiện Biên Phủ chấn động địa cầu, là Ðại thắng Mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Qua hơn ba mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tiếp tục từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam. Thực tiễn phong phú và những thành tựu đạt được qua hơn 30 năm đổi mới càng khẳng định đường lối đổi mới của Ðảng ta là đúng đắn, sáng tạo; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn phù hợp quy luật khách quan và thực tiễn cách mạng Việt Nam.

88 năm xây dựng và trưởng thành. Ðảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; toàn bộ hoạt động của Ðảng xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ðảng ta vĩ đại vì Ðảng đã tập hợp được những người con ưu tú nhất đứng trong hàng ngũ, tuyên thệ hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì lý tưởng của Ðảng. Ðảng sinh ra và trưởng thành từ trong nhân dân, được nhân dân tin yêu và quan tâm xây dựng, được nhân dân lựa chọn làm người lãnh đạo cách mạng. Qua những thăng trầm lịch sử, những khó khăn thử thách của thời cuộc, Ðảng luôn là đội tiên phong đầy bản lĩnh của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
             Chúng ta tự hào về lịch sử 88 năm vẻ vang, hào hùng của Ðảng.
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, bảo đảm quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; ngăn chặn, đấu tranh, xử lý triệt để, công khai, đúng pháp luật các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm..... Vừa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, vừa phát huy cao độ vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân ngay từ khi xây dựng và trong quá trình thực thi chính sách, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa khi mới có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm những vụ tham nhũng phức tạp, các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực, nhất là vi phạm trong công tác cán bộ đang gây bức xúc trong xã hội, bất bình trong nhân dân.
             Bằng trách nhiệm cao cả, bằng tình cảm thiêng liêng đối với Đảng, với dân, toàn Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy biến tư tưởng thành ý chí hành động cách mạng, việc làm cụ thể, lấy việc thực hiện nghị quyết làm động lực thúc đẩy trong thực thi nhiệm vụ, trong công tác và cuộc sống hằng ngày. Ngay từ các chi bộ, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức sinh hoạt, gắn thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình, để chỉ rõ và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên vững tin vào Đảng, nêu cao ý chí và hành động, quyết tâm đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, mãi mãi xứng đáng với niềm tự hào và tin yêu của nhân dân.

Mừng đất nước, mừng Ðảng quang vinh, chúng ta phấn khởi chào đón và thực hiện các NQ Ðại hội lần thứ XII của Ðảng. Đây thực sự là động lực thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, chủ động, tích cực, vượt qua khó khăn, thử thách, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

      Thiết thực kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Ðảng, đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Lộc đã ban hành và triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện NQ Trung ương IV; Trung ương V; Trung ương VI khoá XII. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, biến chủ trương, đường lối của Ðảng thành hiện thực cuộc sống; từng bước vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam anh hùng, chúng ta càng tự hào về Ðảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự tin vững bước tiến lên dưới cờ Ðảng quang vinh./

                                   Đài phát thanh Mỹ Lộc.

 

 
 

 

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3810724; Fax: (0350) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định