Lượt xem: 291
Huyện Mỹ Lộc triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Sáng ngày 17/4/2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Mỹ Lộc đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017. Dự hội nghị có bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tình Nam Định; ông Trần Tất Nguyên - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các huyện; trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và công chức văn phòng-thống kê các xã, thị trấn trong huyện.

Đại biểu dự hội nghị đã được phổ biến, triển khai Quyết định số 1672/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 UBND huyện Mỹ Lộc về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Mỹ Lộc năm 2017; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 07/4/2017 của Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2017; Hướng dẫn lập bảng kê các đơn vị điều tra, khối cá thể, tôn giáo…

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GDP trên địa bàn tỉnh, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia. Bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Tất Nguyên - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện đề nghị: Các cấp, các ngành cần rút kinh nghiệm của các lần điều tra trước đây, để tổ chức thực hiện tốt cuộc tổng điều tra này; Cần làm tốt công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra; Làm tốt công tác lựa chọn điều tra viên đảm bảo tính khách quan, hiệu quả, chú trọng công tác tập huấn; Các đồng chí công chức thống kê ở xã, trực tiếp thực hiện công tác điều tra cần phát huy vai trò, trách nhiệm, hạt nhân, nòng cốt của mình; Trưởng ban chỉ đạo ở xã, thị trấn cần làm tốt công tác báo cáo tham mưu với cấp uỷ chính quyền ở địa phương mình, chú trọng đặc biệt, làm tốt công tác ngày ra quân, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm điểm, đánh giá từng khâu trong quá trình thực hiện điều tra; Các cơ quan của huyện là thành viên ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 phát huy vai trò trách nhiệm của mình, Ban chỉ đạo tổng điều tra của  huyện sẽ phân công các đ/c về từng địa bàn phụ trách, kiểm tra, phối hợp với ban chỉ đạo xã, thị trấn để làm tốt cuộc tổng điều tra. Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài phát thanh huyện cần phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê, với các xã, thị trấn để làm tốt công tác tuyên truyền; Đề nghị các thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, các đ/c trong Ban chỉ đạo tổng điều tra của huyện, của xã, thị trấn phát huy vai trò trách nhiệm của mình, nghiên cứu kỹ, bám sát kế hoạch số 02/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo huyện để thực hiện đúng thời gian, nội dung, yêu cầu đã đề ra, thực hiện thắng lợi cuộc tổng điểu tra kinh tế năm 2017./.

 

Tuấn Anh-Văn phòng HĐND-UBND


Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3810724; Fax: (0350) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện