Huyện ủy tổ chức Họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

  
Toàn cảnh Hội nghị 

Đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập” gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.


Các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự, chủ trì Hội nghị

Kết quả cụ thể: Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của huyện gồm 08 đồng chí là Thường trực Huyện ủy; Trưởng Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, UBKT Huyện ủy; Trưởng phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc gồm 10 đồng chí là Chánh Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, trưởng, phó Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan có liên quan.


Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo tại Hội nghị

Huyện ủy, Ban Chỉ đạo: Nghiêm túc quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của tỉnh về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyn ủy bám sát mục tiêu, lộ trình theo quy định của Trung ương, của Tỉnh và tình hình thực tế của huyện để xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc như: Ban hành Chương trình hành động số 20-CTr/HU ngày 18/01/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Chương trình hành động số 21-CTr/HU ngày 18/01/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch thực hiện số 44-KH/HU, ngày 20/4/2018 về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 464-TB/TU, ngày 14/5/2018, Công văn số 545-CV/TU, ngày 22/6/2018, Kết luận số 41-KL/TU ngày 12/7/2018 của Tỉnh ủy về chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương, xây dựng đề án hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện, chuyển chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.


Đồng chí Trần Minh Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết kết luận và yêu cầu trong thời gian tới cần tập thực hiện nhiệm vụ, giải pháp: (1) - Tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống cnh trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt là các Nghị quyết của Trung ương Đảng: Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW (khóa XII) và Nghị quyết 39-NQ/TW (khóa XI) tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. (2) - Bám sát mục tiêu của các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của huyện đã ban hành để tổ chức thực hiện quyết liệt, thận trọng, theo lộ trình. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sơ Nội vụ trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (3)- Yêu cầu bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo mà trước tiên là Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động, kịp thời xây dựng các đề án hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị theo sự chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. (4)- Thực hiện kịp thời và đồng bộ việc củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội của các cơ quan đơn vị sau khi hợp nhất, sáp nhập.

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 6875
  • Tất cả: 238493
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3810724; Fax: (0350) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định