Cổng Thông tin điện tử huyện Mỹ Lộc
 
Thủ tục Giải thể trường mầm non tư thục
Lĩnh vực : Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Đơn vị thực hiện : Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ sở pháp lý :

+ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non.

Nội dung :

Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã lập biên bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc nhà trường vi phạm.

Bước 2: Trường mầm non tư thục có văn bản đề nghị hoặc giải trình. Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xác nhận lý do giải thể.

Bước 3: Phòng Giáo dụcvà Đào tạo trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét ra quyết định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thành phần hồ sơ:

+ Biên bản của Uỷ ban nhân dân  xã, phường, thị trấn.

  Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

- Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Thời gian :
Lệ phí :
Văn bản đính kèm :