Cổng Thông tin điện tử huyện Mỹ Lộc
 
Thủ tục Cấp giấy phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà hiện có.
Lĩnh vực : Lĩnh vực công thương
Đơn vị thực hiện : Phòng Công thương
Cơ sở pháp lý :

+ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 16/11/2003  về xây dựng.

+ Nghi định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Quyết định số 04/2008/QĐ –BXD ngày 03/4/2008 V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

trình; cấp phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành bộ đơn giá đo đạc bản đô địa chính - Lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đât đai.

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ xây dựng .

+ Thông Tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí.


Nội dung :

Bước 1: Cá nhân xin phép xây dựng chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” - UBND cấp huyện.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ;

- Cán bộ kiểm tra hồ sơ khớp nối quy hoạch và đặt lịch khảo sát;

- Cán bộ khảo sát thực địa, lập biên bản khảo sát;

- Công chức thẩm định hồ sơ, soạn thảo giấy phép xây dựng;

- UBND cấp huyện duyệt hồ sơ, ký giấy phép xây dựng;

Bước 3: Cá nhân nhận giấy phép xây dựng tại Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” theo lịch hẹn của cơ quan cấp giấy phép xây dựng. .

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” -  UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin cấp phép xây dựng.

+ Bản sao một trong các giấy tờ về quyền sử dung đất.

+ Bản vẽ thiết kế.

+ Ảnh chụp hiện trạng.

  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương - Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị UBND thành phố Nam Định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà hiện có.                                 

- Lệ phí (nếu có):                           

+ Lệ phí cấp phép xây dựng 50.000 đồng.

+ Lệ phí đo đạc mức thu tối đa không quá 1.000 đồng/m2

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

Thời gian :
Lệ phí :
Văn bản đính kèm :